Maantiede 2

Sininen planeetta

Moduulissa tarkastellaan luonnonmaantieteellisiä ilmiöitä ja syvennetään ilma-, vesi- ja kivikehän rakenteen ja toiminnan tuntemusta. Keskeisinä näkökulmina ovat luonnossa tapahtuvat prosessit ja niihin liittyvät syy-seuraussuhteet. Kaikkia teemoja käsitellään alueellisesta näkökulmasta. Teemojen yhteydessä käsitellään myös niihin liittyviä riskejä ja ongelmia sekä myönteistä kehitystä.

Tavoitteet

Moduulin tavoitteena on, että opiskelija 

• osaa käyttää tarkoituksenmukaisesti luonnonmaantieteen peruskäsitteitä ja paikannimistöä 

• osaa hankkia, analysoida, tulkita, arvioida ja esittää luonnonmaantieteellistä tietoa geomedian avulla 

• osaa selittää Maan planetaarisuudesta johtuvia ilmiöitä ja perustella ilmiöiden vaikutuksia luonnon järjestelmiin

• osaa kuvata ja analysoida elottoman ja elollisen luonnon alueellisuutta maapallolla 

• osaa tulkita kuvista ja kartoilta luonnonmaisemien rakennetta, syntyä ja kehitystä sekä selittää perustellen, miten ja miksi luonnonmaisemat muuttuvat 

• osaa analysoida luonnonriskien syitä ja arvioida luonnonriskien seurauksia eri alueilla 

• osaa selittää ja vertailla esimerkkien avulla, miten luonnonriskien seurauksia voidaan ennakoida tai vaikutuksia lieventää eri alueilla

• ymmärtää luonnonmaantieteellisen tiedon merkityksen yhteiskunnassa ja ihmisten arkielämässä. 

Keskeiset sisällöt

Luonnonmaantieteellinen ajattelu 

• luonnonmaantieteellisten kysymysten asettaminen, tiedon hankinta, analysointi, arviointi ja esittäminen 

• luonnonmaantieteen tietolähteet ja tutkimusmenetelmät 

Maan planetaariset liikkeet ja niistä johtuvat ilmiöt 

Ilmakehä ja vesikehä 

• ilmakehän rakenne ja tuulet, muutokset otsonikerroksessa 

• veden kiertokulku, sateet ja meriveden liikkeet, ENSO ja NAO 

• sää ja sen ennustaminen 

• ilmastoalueet 

Kivikehä 

• maapallon rakenne ja kiviaineksen kierto 

• endogeeniset ja eksogeeniset tapahtumat maanpinnan muokkaajina 

• endogeeniset ja eksogeeniset ilmiöt riskeinä, keskeiset riskialueet, ennakointi ja niihin varautuminen 

Maannokset ja kasvillisuusalueet