Biologia 2+3

Ekologian perusteet ja ihmisen vaikutukset ekosysteemeihin

Moduulissa tarkastellaan ekologian perusteita ja elämän monimuotoisuutta. Moduulin keskeisinä teemoina ovat ympäristöongelmat Suomessa ja muualla maailmassa. Moduulissa tutustutaan ekologiseen tutkimukseen ja sen soveltamiseen ekosysteemien ja monimuotoisuuden suojelussa.

Keskeiset sisällöt:

Ekologian perusteet 

• ekosysteemien rakenne ja dynaamisuus 

• hiilen, typen ja fosforin kierto ja energian virtaus ekosysteemissä 

• populaatioiden ominaisuudet 

• sopeutuminen, ekolokerot ja levinneisyys 

• lajien väliset suhteet 

Luonnon monimuotoisuus 

• lajin sisäinen monimuotoisuus, lajien monimuotoisuus, ekosysteemien monimuotoisuus 

• monimuotoisuuden merkitys 

Ihmisen aiheuttamat ekosysteemien muutokset ja ympäristöongelmien ratkaisukeinoja 

• ilmastonmuutoksen vaikutukset ekosysteemeihin 

• happamoituminen 

• rehevöityminen 

• vierasaineiden vaikutukset ravintoketjuissa 

• ihmisen vaikutus luonnon monimuotoisuuteen 

Kestävää tulevaisuutta kohti 

• ekosysteemipalveluiden merkitys ja ekologisesti kestävä kehitys 

• toiminta kestävän elämäntavan edistämiseksi ja ympäristön tilaan vaikuttaminen 

Tavoitteet:

Bi2-moduulin tavoitteena on, että opiskelija 

• osaa selittää ja arvioida abioottisten ja bioottisten ympäristötekijöiden vaikutuksen eliöiden sopeutumiseen ja levinneisyyteen 

• osaa selittää populaatioiden, eliöyhteisöjen ja ekosysteemien rakennetta ja toimintaa sekä kuvata niitä esimerkkien avulla 

• osaa kuvata luonnon monimuotoisuutta ja perustella sen merkityksen. 

Bi3-moduulin tavoitteena on, että opiskelija 

• tuntee menetelmiä, joilla voidaan tutkia ja seurata ympäristön tilaa sekä tunnistaa ympäristöongelmia 

• osaa vertailla, analysoida ja arvioida ihmisen toiminnan vaikutuksia ekosysteemeissä 

• osaa esittää perustellen ympäristöongelmien ratkaisukeinoja ja tunnistaa ympäristön tilassa tapahtuvia positiivisia kehityssuuntia 

• osaa arvioida ja perustella omaa toimintaansa ekologisen kestävyyden kannalta 

• osaa hankkia, analysoida, tulkita ja esittää ekologista tutkimusaineistoa.