Biologia 4

Solu ja perinnöllisyys

Moduulissa tarkastellaan tumallisen solun rakennetta, toiminnan ohjaamista, solujen lisääntymistä ja periytymisen perusteita. Solujen toimintoja havainnollistetaan kokeellisella työskentelyllä.

Tavoitteet

Moduulin tavoitteena on, että opiskelija 

• osaa nimetä solun perusrakenteet 

• osaa selittää solujen keskeisiä toimintoja 

• hallitsee periytymisen perusmekanismit ja osaa soveltaa niitä esimerkkien avulla 

• osaa mikroskopoida erilaisia soluja ja tulkita solujen mikroskooppisia rakenteita 

• osaa toteuttaa pienen kokeellisen työn. 

Keskeiset sisällöt

Tumallisen solun rakenne ja toiminta 

• solu tutkimuskohteena 

• biomolekyylit

• eläin-, kasvi- ja sienisolu 

• geenien ilmeneminen ja sen säätely 

• fotosynteesi 

• soluhengitys, käymisreaktiot

Solujen lisääntyminen 

• mitoosi ja solun jakautuminen 

• meioosi ja sukusolujen synty 

Periytymisen perusteet 

• geenimutaatioiden tuottamat uudet alleelit 

• mendelistinen periytyminen 

• kodominantti periytyminen, polygeeninen periytyminen, sukupuoleen sitoutunut periytyminen, periytymistavan päätteleminen sukupuusta