Maantiede 3

Yhteinen maailma

Moduulissa tarkastellaan ihmismaantieteellisiä ilmiöitä ja syvennetään ihmistoiminnan alueellisten piirteiden tuntemusta ja vuorovaikutusta. Keskeisinä näkökulmina ovat luonnonvarojen ja ympäristön tarjoamien mahdollisuuksien arviointi ihmistoiminnan kannalta sekä ihmistoiminnan vastuullisuus ja ympäristön hyvinvointi. Kaikkia teemoja käsitellään alueellisesta näkökulmasta. Teemojen yhteydessä käsitellään myös niihin liittyviä riskejä ja ongelmia sekä myönteistä kehitystä.

Tavoitteet

Moduulin tavoitteena on, että opiskelija 

• osaa käyttää tarkoituksenmukaisesti ihmismaantieteen käsitteitä ja paikannimistöä 

• tunnistaa kulttuurisia piirteitä ja niiden eroja, arvostaa niiden moninaisuutta sekä ottaa toiminnassaan huomioon ihmisoikeudet 

• osaa hankkia, analysoida, tulkita, arvioida ja esittää ihmismaantieteellistä tietoa geomedian avulla 

• osaa kuvata ja analysoida ihmistoiminnan alueellisia piirteitä sekä ihmisen ja luonnon välisiä riippuvuussuhteita eri aluetasoilla 

• osaa analysoida luonnonvarojen ja ympäristön tarjoamien mahdollisuuksien vaikutusta ihmisen toimintaan sekä vertailla eri alueita 

• osaa analysoida esimerkkien avulla ihmiskunnan riskien ja ympäristöriskien syitä ja arvioida niiden seurauksia sekä tunnistaa keinoja, miten riskien seurauksia voidaan hillitä tai vaikutuksia lieventää eri alueilla 

• ymmärtää ihmismaantieteellisen tiedon merkityksen yhteiskunnassa, ihmisten arkielämässä ja omassa toiminnassaan. 

Keskeiset sisällöt

Ihmismaantieteellinen ajattelu 

• ihmismaantieteellisten kysymysten asettaminen, tiedon hankinta, analysointi, arviointi ja esittäminen 

• ihmismaantieteen tietolähteet ja tutkimusmenetelmät 

• paikkojen kokeminen ja miellekartat 

Väestö, asutus ja kulttuurit 

• väestörakenne ja väestönmuutokset 

• asutuksen sijoittuminen, muuttoliikkeet 

• kulttuurien moninaisuus, alueellinen identiteetti ja ihmisoikeuksien toteutuminen, kuten alkuperäiskansojen asema 

Kaupungit ja kaupungistuminen 

• maankäyttö ja rakennettu ympäristö 

• kaupunkiympäristön muutokset ja ekokaupungit 

Tuotannon alueelliset piirteet ja luonnonvarojen kestävä käyttö 

• maa-, metsä- ja kalatalous 

• kaivannaiset, energialähteet 

• teollisuus 

• kiertotalous

Liikkuminen, palvelut ja vuorovaikutus 

• saavutettavuus, liikenneverkot ja matkailu 

• globalisaatio 

• innovaatioiden alueellinen leviäminen