Biologia 6

Biotekniikka ja sen sovellukset

Moduulin tarkoituksena on, että opiskelija ymmärtää biologisen tutkimuksen merkityksen sovellusten kehittämisessä niin lääketieteessä, teollisuudessa, elintarviketuotannossa kuin luonnonvarojen kestävän kehityksen mukaisessa käytössä. Keskeisiä tarkastelun kohteita ovat geenitekniikan ja mikrobiologian erilaiset sovellukset. Moduulissa esitellään uusimpia biotekniikan sovelluksia nopeasti kehittyvällä alalla.

Tavoitteet

Moduulin tavoitteena on, että opiskelija 

• tuntee eri mikrobien rakenteet ja ymmärtää niiden perustoiminnot 

• osaa kertoa esimerkkejä siitä, miten mikrobeja voidaan hyödyntää biotekniikassa 

• syventää tietoja nukleiinihapoista ja niiden ominaisuuksista sekä tietää, miten niitä voidaan hyödyntää geenitekniikassa 

• osaa selittää esimerkkien avulla biotekniikan keskeisimpiä sovelluksia ja innovaatioita sekä perustella niiden merkityksen jalostuksessa, lääketieteissä, teollisuudessa sekä ympäristönsuojelussa 

• osaa tunnistaa ja arvioida biotekniikan mahdollisuuksia ja riskejä sekä esittää niistä perusteltuja eettisiä mielipiteitä 

• osaa suunnitella ja toteuttaa biologian soveltamiseen liittyvän kokeellisen työn. 

Keskeiset sisällöt

Mikrobit 

• mikrobien luokittelu 

• bakteerien rakenne, muuntelu, antibioottiresistenssi 

• virusten rakenne ja lisääntyminen 

• mikrobien hyödyntäminen biotekniikassa 

DNA:n muokkaus ja tutkiminen geenitekniikalla 

• tumallisen ja tumattoman solun perimän ja geenien toiminnan erot 

• DNA:n monistaminen, pilkkominen ja palojen erottelu 

• DNA:n sisältämän informaation selvittäminen 

• geenien siirto- ja muokkausmenetelmät 

Biotekniikan keskeiset sovellukset ja merkitys 

• perinteinen ja geenitekniikkaan perustuva kasvi- ja eläinjalostus 

• lääketieteet 

• genomitieto ja sen hyödyntäminen 

• DNA-tietoon perustuva yksilön ja lajien tunnistus 

• ympäristönsuojelu 

• teollisuus