Biologia 1

Elämä ja evoluutio

Moduulissa perehdytään elämän edellytyksiin ja kaikille eliöille tunnusomaisiin piirteisiin. Keskeinen näkökulma moduulissa on evoluutio ja sen merkityksen ymmärtäminen. Moduulissa tutustutaan biologiseen tapaan hankkia ja kuvata tietoa sekä biologiaan osana luonnontieteitä.

Keskeiset sisällöt:

Biologia tieteenä 

• elämän tunnuspiirteet ja organisaatiotasot 

• biologiset tieteenalat ja tutkimusmenetelmät 

• biologiset havainnot, tutkimuskysymykset ja hypoteesien muodostaminen 

Evoluutio 

• solujen synty ja kehittyminen 

• suvullinen ja suvuton lisääntyminen 

• muuntelu ja sen perinnölliset perusteet 

• luonnonvalinta 

• lajiutuminen 

• kasvien ja eläinten evoluutio ja avainsopeumat 

• ihmisen evoluutio 

• evoluution tutkiminen 

Eliökunta 

• luokittelun periaatteet 

• eliökunnan sukupuu ja keskeisimmät taksonit 

(Lähde: OPH - Lukion OPS 2019)

Tavoitteet:

Moduulin tavoitteena on, että opiskelija 

• osaa selittää elämän tunnusmerkit ja perusedellytykset sekä tunnistaa niitä esimerkeistä 

• osaa solun perusrakennetta ja toimintaa tasolla, joka mahdollistaa evoluution ja ekosysteemin toiminnan ymmärtämisen 

• osaa selittää perinnölliseen muunteluun, luonnonvalintaan ja lajiutumiseen liittyviä mekanismeja ja osaa selittää näiden merkityksen evoluutiolle 

• osaa jäsentää nykyisen eliökunnan rakenteen 

• ymmärtää ja osaa selittää, miten biologinen tieto tuotetaan.