Maantiede 1

Maailma muutoksessa

Moduuli perehdyttää opiskelijan muuttuvan maailman ja sen alueellisten ilmiöiden tarkasteluun ympäristön muutosten ja ihmiskunnan muutosten kautta. Moduulin aikana seurataan ajankohtaisia uutisia eri puolilta maailmaa ja hahmotetaan maailmanlaajuisia muutoksia sekä luonnon, ympäristön että ihmiskunnan kannalta. Moduuli käsittelee myös eri puolilla maailmaa tapahtuvaa myönteistä kehitystä sekä mahdollisuuksia ennakoida ja hillitä sekä varautua ja sopeutua muutoksiin.

Tavoitteet:

Moduulin tavoitteena on, että opiskelija 

• kehittää maantieteellistä maailmankuvaansa ja osaa käyttää paikannimistöä luontevasti tarkoituksenmukaisissa yhteyksissä 

• osaa analysoida ympäristön muutosten syitä ja arvioida ympäristön muutosten seurauksia eri alueilla 

• tuntee keinoja ja osaa selittää, millaisten ratkaisujen avulla ympäristön muutoksia voidaan hillitä tai vaikutuksia lieventää eri alueilla 

• osaa analysoida ihmiskunnan muutosten syitä ja arvioida muutosten seurauksia eri alueilla 

• tuntee keinoja ja osaa arvioida, miten ihmistoiminnan aiheuttamiin muutoksiin voidaan vaikuttaa eri alueilla 

• tuntee kestävän kehityksen sitoumuksia ja osaa käyttää niitä eettisten perustelujen pohjana 

• osaa hankkia, analysoida ja esittää asianmukaista ja luotettavaa tietoa alueellisista kysymyksistä geomediaa hyödyntäen 

• osaa arvioida kriittisesti ajankohtaisia alueellisia uutisia ympäristön tai ihmiskunnan muutoksista eri medioissa. 

Keskeiset sisällöt:

Maantiede tieteenalana 

• ympäristön ja maailman tarkastelu maantieteessä 

• maantieteen hyödyntäminen työelämässä ja arjessa 

• alueelliset ajankohtaiset uutiset 

Ympäristön muutoksia ja niiden ratkaisukeinoja 

• ilmastonmuutosten mekanismit 

• nykyisen ilmastonmuutoksen syitä ja seurauksia 

• kuivuus, aavikoituminen, myrskyt, tulvat 

• ympäristön muutoksiin sopeutuminen ja niiden hillintä 

Ihmiskunnan muutoksia 

• väestön kasvun ja vaurastumisen maailmanlaajuiset ympäristövaikutukset 

• puhtaan veden puute, nälkä 

• hyvinvoinnin jakautuminen, köyhyys 

• pakolaisuus 

• kestävän kehityksen sitoumukset