Maailma muutoksessa

Maailma muutoksessa

Ilmastokokous

Tehtävänanto: 

Tarkoituksena on järjestää ilmastokokous, johon osallistuu asiantuntijoita monelta eri ilmastotutkimuksen alalta. Ilmastokokouksen tavoitteena on selvittää tekijöitä kasvihuoneilmiön voimistumisen taustalla ja pohtia ratkaisuja nykypäivän ja tulevaisuuden ongelmiin ilmaston lämmetessä maantieteellisestä näkökulmasta. Asiantuntijat (eli opiskelijat) tekevät roolinsa hoitamiseen tarvittavan tiedonhaun. 

Ilmastokokouksen alkaessa kaikkien esityksien tulee olla valmiina. Jokainen pari/ryhmä tekee Powerpointin omasta aiheestaan ja valmistautuu esittämään sen ilmastokokouksessa muulle ryhmälle. Huomatkaa, että olette tietyn alan asiantuntijoita. Perehtykää siis omaan alaanne hyvin, sillä se yleensä näkyy myös varmuutena esiintymistilanteessa. Ryhmän esityksen tulisi kestää noin 5 minuuttia. Kiinnitä tiedonhaussa huomiota lähteiden luotettavuuteen.  Tiedonhaussa käytettävät lähteet tulee näkyä lopullisessa esityksessä. 

Asiantuntijaryhmät:

Ryhmä 1: Maapallon ilmastohistoria - Miltä maapallon ilmastohistoria näyttää? Miten lämpötilat ovat vaihdelleet historian aikana? Mistä lämpötilan vaihtelut ovat johtuneet?
Ryhmä 2: Miten ilmastohistoriaa voidaan tutkia? Miten ilmaston lämpenemistä tutkitaan nyt? Millaisia ennusteita ilmaston lämpenemisestä on tehty?
Ryhmä 3: Päästöt eri valtioissa. Mitkä maat tuottavat suurimmat päästöt? Mistä lähteistä (maatalous, teollisuus, liikenne ym.) päästöt pääasiassa ovat lähtöisin?
Ryhmä 4: Ilmastonmuutoksen vaikutukset rannikoilla. Asutus maapallolla on keskittynyt voimakkaasti rannikoille. Mitä ongelmia ilmastonmuutos voi aiheuttaa rannikoilla?
Ryhmä 5: Ilmastonmuutoksen vaikutukset teollisuusmaille. Mitä ongelmia teollisuusmaat kohtaavat ilmaston lämmetessä?
Ryhmä 6: Ilmastonmuutoksen vaikutukset kehitysmaille. Mitä ongelmia kehitysmaat kohtaavat ilmaston lämmetessä?
Ryhmä 7: Mitä vaikutusta ilmaston lämpenemisellä on Suomessa?
Ryhmä 8: Miten ilmastonmuutosta voitaisiin estää? Tarkastele kysymystä globaalista, yhteiskunnallisesta sekä yksilön näkökulmasta. Kokoa lopuksi muistilista siitä, miten jokainen voisi omilla toimillaan estää ilmaston lämpenemistä.

Maapallon riskit-paneelikeskustelu

Paneelikeskustelu on toiminut opintojakson lopussa kokoavana tehtävänä. Ennen paneelikeskustelua tehtävään käytetään kokonainen oppitunti (=taustatunti, 75 minuuttia). Ennen taustatuntia opiskelijat valitsevat, ketkä aikovat pitää paneelipuheenvuoron ja ketkä osallistuvat vain taustatiedon etsimiseen. Tässä toteutusmallissa taustatiedon etsijät hakevat taustatunnilla materiaalia paneelisteille, joiden pohjalta paneelistit rakentavat puheenvuoronsa. Paneelipuheenvuoron pitäjät puolestaan palkitaan pisteillä, jotka siirtyvät suoraan opintojakson pistepottiin. Paneelipuheenvuoron pitäjät ovat saaneet palkinnoksi puolikasta arvosanaa vastaavan pistemäärä, jonka he ovat saaneet vain pitämällä puheenvuoron, eikä puheenvuoroa siten erikseen arvioida. Tällä toteutuksella on haluttu kannustaa paineettomasti niitä, jotka tavoittelevat korkeampia arvosanoja, eikä kaikkien ole toisaalta tarvinnut osallistua paneeliin pitämällä puheenvuoroa. Kuitenkin koko muu ryhmä on mukana sekä taustatunnilla tiedonhakijoina että paneelissa osallistuvana yleisönä. Paneelin kesto on ollut panelistien aloituspuheenvuorojen jälkeen 15 minuuttia. 

Tehtävänanto:

Tehtävänäsi on valmistella puheenvuoro valitusta maanosasta päättöpäivänä pidettävään paneelikeskusteluun. Saat materiaalia tiimiltäsi ja sinun tehtäväsi on materiaalin perustella rakentaa paneelikeskusteluun puhevuoro. Puheenvuoro on pituudeltaan noin 2 minuuttia. Osallistut lisäksi paneelikeskusteluun kysyen, kommentoiden ja keskustellen oman puheenvuorosi jälkeen.

Paneelipuheenvuoron näkökulma

1) Mitkä riskit ovat tulevaisuudessa maanosasi suurimmassa roolissa ja mitä vaikutuksia niillä tulee maanosallesi olemaan?

2) Kerro, mitä olette valmiina tekemään omalta osaltanne, jotta potentiaaliset riskit eivät toteutuisi.

3) Tee lisäksi vetoomus yhdelle/useammalle maanosalle. Vetoomuksessa toivot kyseiseltä maanosalta jotain toimintaa, joka voisi olla estämässä oman maanosasi tulevaisuuden riskejä.

Tarkempaa tietoa paneelista:

Paneeli on organisoitu tilaisuus, johon järjestäjät kutsuvat osallistujat eli panelistit keskustelemaan annetusta aiheesta yleisön tai kameroiden eteen. Tarkoituksena on tuoda keskusteluun eri näkökulmia ja herättää ajatuksia ongelmien ratkaisemiseksi tai selvittää osallistujien mielipiteitä esimerkiksi ennen vaaleja.

Paneelissa on tyypillisesti juontaja tai juontajapari, joka toimii samalla keskustelun puheenjohtajana ja esittää panelisteille kysymyksiä. Juontajat ovat suunnitelleet etukäteen keskustelun rakenteen. Keskustelijoiksi pyydetään ihmisiä, joilla on jotakin erityistä sanottavaa aiheesta. Usein he ovat taustoiltaan ja mielipiteiltään erilaisia, joten joskus paneeli muistuttaa väittelyä.

Juontajat voivat johdatella keskustelua inserttien avulla. Inserttejä ovat esimerkiksi keskustelun teemojen alustukseksi esitettävät videokatkelmat, haastattelut, tapausesimerkit ja taulukot. Niiden tarkoituksena on herättää keskustelua ja tuoda siihen sisältöä. Myös yleisölle annetaan puheenvuoroja: yleisö saa kommentoida panelistien näkemyksiä ja esittää kysymyksiä.

Näin osallistut paneelikeskusteluun:

Ennen paneelia

1. Selvitä, mikä tarkoitus paneelilla on ja keitä sinne on tulossa.

2. Pohdi, mitä erityistä annettavaa sinulla on keskusteluun. Valitse ne asiat, jotka ainakin haluat sanoa.

3. Tee tarvittaessa itsellesi muistiinpanoja, jotta voit esittää esimerkiksi tarkkoja faktoja.

4. Pukeudu tilanteeseen sopivalla tavalla.

Paneelissa

5. Osallistu keskusteluun aktiivisesti. Tuo asiantuntemuksesi keskusteluun.

6. Käytä napakoita puheenvuoroja ja jätä tilaa myös muille osallistujille.

7. Kuuntele muita keskustelijoita ja kommentoi heidän ajatuksiaan.

8. Ole asiallinen ja miellyttävä.  

Arviointiin

Uutisia maailmalta-ryhmätentti (24 p)

Uutisia maailmalta-ryhmätentti on toiminut opintojakson päättökokeena. Kokeessa kerrataan koko opintojakson aiheita eri aineistoja ja oppikirjaa soveltaen. Ryhmätentissä opiskelijat saavat ensimmäiseksi miettiä vastauksia tehtäviin itsenäisesti, minkä jälkeen tentin neuvotteluvaiheessa opiskelijat palaavat omiin vastauksiinsa perustellen niitä muille opiskelijoille. Tentti toimii kuitenkin hyvin myös yksilötenttinä. Tentin materiaaleina ovat oppikirjan ja padlet-seinän lisäksi abitista löytyvä maailman kartta. Siten tässä kokeessa opiskelijat käyvät ainakin kertaalleen testaamassa myös yo-kokeesta löytyvää kartta-aineistoa. Tässä ohjeistuksessa tentti sisältää 4 pistettä maantieteellisen käsitteistön ja suomen kielen oikeanlaisesta käytöstä. Tämän osan voi halutessaan jättää pois, jolloin tentin maksimipistemäärä on 20 pistettä. Tentin ohjeellinen kesto on 60 minuuttia.

Tehtävänanto:

Löydät Padletista 10 uutista/tapahtumaa. Yhdistä tapahtumat alla olevan kartan valtioihin ja perustele, miksi yhdistit juuri tietyt valtiot. 

Tehty Padletilla

Kokeen aineistot:

1) Avaa Uutisia maailmalta-padletseinä: https://padlet.com/educatedbyriikka/uutisia-maailmalta-mo07ppnp7zz6bw9o.

2) Avaa lisäksi maailman kartta YTL:n sivuilta: https://cheat.abitti.fi/build/index.html?fi&maps#

3) Sinulla saa olla myös sähköinen oppikirja käytössä kokeen aikana.

Tentin kulku:

Vastauksen kirjoittaminen ja palauttaminen:

1) Yksilövaihe 20 minuuttia

Kirjoita itsellesi ehdotukset valtioiksi ja mieti perusteluja yhdistämiselle.

2) Neuvottelu- ja kirjoittamisvaihe 40 minuuttia

Edetkää ryhmänä seuraavan ohjeen mukaisesti:

1) Aloittakaa siitä valtiosta, jonka opettaja teille määrää. Lukekaa jokaisen ryhmän jäsenen ehdotusvaltio ja perustelut. Ennen jokaisen alustavan vastauksen ääneen lukemista tehtävässä ei saa edetä.

2) Keskustelkaa siitä, mikä teidän lopullinen vastauksenne tulee olemaan. Pisteytys tehtävään on seuraava: oikein nimetty valtio (0,5p), perustelut (1,5p). Käyttäkää perusteluissa videolla mainittuja tärkeitä termejä sekä kurssilla oppimaanne teoriaa. Perustelkaa lopullista vastaustanne lyhyesti 3 näkökulmasta.

Tästä tehtävästä on myös tarjolla 4 ylimääräistä pistettä, jotka jakautuvat seuraavasti: maantieteellinen kieli (mm. termien oikeanlainen käyttäminen) 0- 2p ja hyvää suomen kieltä ja kielioppia käyttävä teksti 0-2p. Näitä pisteitä jaetaan tarkastelemalla vastauksia kokonaisuutena.

3) Kirjoittakaa lopullinen vastauksenne yhteen tekstitiedostoon. Jos olette jostain valtiosta tai perustelusta eri mieltä, voitte kirjata sen seuraavalla tavalla tiedostoon:

Ryhmä: Tähän perustelut

Opiskelija X: Tähän perustelut

4) Toistakaa sama jokaisen 10 valtion kohdalla.

5) Kun vastaus on valmis, tallentakaa tiedosto pdf-muotoon. Tähän saa pyytää opettajalta apua. Tämän jälkeen yksi ryhmästä palauttaa kaikkien tuotoksen tämän tehtävän palautusboxiin.  

Alla löytyvät mallipisteytykset Word ja pdf-tiedostona vapaasti ladattaviksi. Koetehtävien ja mallivastauksien käyttäminen ei vaadi tekijän mainitsemista, vaikkakin Padlet-seinällä näkyy tekijänä Educated by Riikka.